Џеват Кицара: Со стандардите се гарантира еднаквост и конкурентност на европскиот пазар

Петок, 02 Ноември 2018 09:43 Напишано од  Објавено во НИЗ ПРИЗМА НА БИЗНИСОТ

Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди. Со првиот човек на ИСРМ, м-р Џеват Кицара разговараме за важноста на стандардизацијата, иницијативите за подготовка на национални изворни македонски стандарди, за кои стандарди се заинтересирани домапните компании и останати актуелни теми, ексклузивно за Економист.мк.

Веќе 6 месеци го водите Институтот за стандардизација на Република Македонија – ИСРМ кои се вашите главни цели за унапредување и промовирање на стандардизацискиот систем во Република Македонија?

Џеват Кицара: ИСРМ како национално тело за стандардизација, ги претставува националните интереси на Република Македонија во меѓународните, Европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди. ИСРМ согласно своите надлежности и обврски кои приоизлегуваат од условите за стекнување на статус на полноправен член во Европските тела за стандрдизација CEN и CENELEC подразбира и ја наметнува обврската кон националното тело за стандардизација (ИСРМ) за основната дејност, а тоа е континуирано усвојување на сите Европски стандарди како национални македонски, како и развивање и усвојување на  изворни национални стандарди. ИСРМ има изготвено Акциски план за зголемување на приходите на ИСРМ, од каде произлегуваат главните цели за унапредување и промовирање на стандардизацискиот систем во Република македонија, и тоа: Организирање на обуки од страна на ИСРМ, Организирање на промотивни активности и информации (зголемување на членството во ИСРМ; промоција на услугите на ИСРМ за продажба на стандарди, членство во ИСРМ, обуки и сертификација; центар за давање на услуги од комерцијален карактер), Зголемување на продажбата и публикации на стандарди (преку дефинирање на целни групи, развивање на електронски пристап за читање на стандарди; како и заштита на авторските права на стандардите), Развивање на услугата за сертификација и развивање на услугата знак за квалитет.

Кои се придобивките од полноправно членство на ИСРМ во европските тела за стандардизација и економските бенефити за индустријата во Македонија од употреба на стандарди и сертификација?

42899372_1996632793727091_3570236288294453248_n.jpgЏеват Кицара: Придобивките од полноправното членство значат: учество на македонските експерти од своите области во директно креирање и подготовка на европските стандарди, учество на состаноци на европските технички работни тела, каде се подготвуваат европските стандарди, давање коментари, предлог измени или дополнувања по однос на предлог европските стандарди кои се на јавната расправа, учество и директно влијание во политиките на работа на CEN (Европскиот комитет за стандардизација) и CENELEС (Европскиот комитет за електротехничка стандардизација). Сето ова зборува за можноста на македонските компании и експерти да бидат меѓу првите од своите области кои ќе ги добијат информациите за подготовка на нови иницијативи и стандарди, што ќе овозможи конкурентност на нивните производи/услуги на европскиот пазар. Придобивките на ИСРМ од полноправното членство, се пресликуваат кај бизнис заедницата, државните органи и секако крајните корисници – домаќинствата и потрошувачите. Меѓу економските бенефити за индустријата во Република Македонија, може да се набројат следниве: Подобрување на производите или услугите; Зголемување на конкурентноста; Зголемување на довербата; Намалување на веројатноста за грешки; Зголемување на ефикасноста и намалување на трошоците; Компатибилност на производите; Олеснување на извозот на стоки; Подобрување на можностите за успех; Подобрување на задоволството на потрошувачите; Намалување на негативните влијанија врз животната средина; Сообразност со регулативите.

Во овој контекст, би искористил да го наведам и моето активно учество на состаноците на генералните собранија на европските и меѓународните тела за стандардизацијаCEN (Европскиот комитет за стандардизација), CENELEС (Европскиот комитет за електротехничка стандардизација), ISO (Меѓународната организација за стандардизација) и IEC (Меѓународната електротехничка комисија), преку кои состаноци, се здобиваме со директна комуникација, искуство и пренесување на знаењето од овие тела. Со овие искуства и знаења, ќе работам во насока на уште поголем напредок на ИСРМ во иднина.

Расте ли интересот кај македонските компании за примена на европски стандарди и дали стандардите се гарант за излез на пазарот во Европа кој брои 550 милиони потрошувачи? 

Џеват Кицара: Точно е дека интересот за примена на европски стандарди, усвоени како македонски стандарди, континуирано расте кај македонските компании, поради фактот што компаниите ги гледаат и чувствуваат придобивките од примената на стандардите за нивните производи или услуги. Со стандардите се гарантира еднаквост и конкурентност на европскиот пазар.

42987147_1996634590393578_2670281150466883584_n.jpg

За кој стандард во најголема мера се заинтересирами македонските компании и зошто?

Џеват Кицара: Од најголем интерес се несомнено, хоризонталните стандарди, и тоа во областа на менаџмент на квалитет, животна средина, оцена на сообразност. Меѓу тие стандарди е и голем бројот на преведени на македонски јазик. Меѓутоа, како најпродаван стандард, според информациите од ИСРМ, досега е МКС EN ISO 9001:2015 Системи за менаџмент со квалитет – Барања, кој исто така е достапен и на македонски јазик. Оваа заинтересираност најверојатно се должи на потребата во рамките на компаниите да имаат спроведено соодветни постапки на управување односно раководење и спроведување на активностите за работа. Понатаму, многу почесто во јавните тендери се поставува условот компаниите да го имаат имплементирано овој стандард, а некаде и не само овој стандард, но и да имаат сертификат за некој друг стандард во соодветната област, за која се објавува тендерот.

Покрај европските промовирате ли македонски стандарди?

Џеват Кицара: Се повеќе и повеќе има иницијативи за подготовка на национални изворни македонски стандарди. Во моментов ИСРМ има подготвено 73 националони македонски стандарди и стандардизациски документи, додека 8 се предлог македонски стандарди во фаза на изработка. Истите се од повеќе области, и тоа: нафта, лифтови, животна средина, гас, геотехника, градежништво, еврокодови.

На што сте фокусирани за следниот период?

Џеват Кицара: Секако континуираната основна дејност на ИСРМ претставува подготовка и усвојување на европски и меѓународни стандарди како македонски, како и подготовка на национални изворни македонски стандарди. Понатаму, ИСРМ се фокусира на Организирање на обуки, Развивање на услугата за сертификација и останати активности наведени погоре кои придонесуваат за промовирање и поголема препознатливост на ИСРМ во поглед на приближување на стандардите и информациите за стандардите до македонските компании, државните органи и крајните корисници.

Последен пат изменето на Петок, 02 Ноември 2018 09:57