ССК кон кампања „Помислете и на нас“ по повод 16 Октомври –Ден на гладта

Понеделник, 08 Октомври 2018 09:53 Напишано од  Објавено во МАКЕДОНИЈА

Светскиот ден на храната 16 октомври и ден на борба против гладта, е ден на акција посветена на справување со глобалната глад. Со одбележување на денот луѓето од целиот свет заедно ја изразуваат својата заложба за искоренување на гладта. Целта е да се подигне свеста на луѓето за проблемот со гладта, како и за достигнувањата на милиони луѓе кои веќе го надминале  проблемот со гладта и ги задоволуваат основните потреби. Светскиот ден има за цел да ги инспирира луѓето во развиените и земјите во развој да ја покажат својата солидарност и да дадат поддршка за да овозможат уште многу луѓе да го  надминат проблемот со гладта и сиромаштијата и да станат независни. Фокусот на денот е дека храната е основно човеково право. Организацијата за храна и агрикултура при  Обединетите нации проценува дека во светот 805 милиони луѓе живеат со хроничен глад, 60% жени и речиси пет милиони деца под петгодишна возраст умираат поради хронична ненахранетост.

Сојузот на стопански комори на Македонија ги поддржува активностите на Црвениот крст на Република Македонија по овој повод и се вклучува во одбележувањето на 16 Октомври со организирање на кампања „Помислете и на нас“, која ќе се спроведе преку сите општински организации на Црвениот крст и Црвениот крст на град Скопје.

Во рамките на кампањата Црвениот крст на РМ се вклучува и во донаторскиот настан „Нахрани 10.000“ – хуманитарна акција за обезбедување на храна, која ќе се организира на 16 октомври од 10 до 19 часот, во соработка со здружението „Ајде Македонија“ преку Црвениот крст на град Скопје и општинските организации на Црвен крст  Битола, Куманово, Прилеп, Струмица, Радовиш, Гевгелија, Гостивар, Кочани и Виница. Оваа акција се организира по втор пат и согласно добиените насоки ќе продолжи да се организира еден ден во месецот до крајот на годината.

Во продолжение повеќе детали во врска со времетраење на кампањата

Активноститевокампањата, ќесеспроведат  ворамкитенанеделатаод16до22 Октомври2018 година.

Цели                          

ü  Покренувањенаопштотомислењенајавностазапроблемитенасиромаштијата;

ü  Изнаоѓањенафондовизапомошна ранливителица;

ü  ГрадењенапозитивенимиџнаОрганизацијатанаЦрвениоткрстнаМакедонија, којапосветувавниманиеворешавањетонапроблемитенаранливотонаселение.

Активности

- Промовирањенакампањата преку:

 • Медиуми на национално и локално ниво
 • Е - весникиинтернетстранитенаЦрвениоткрстнаРМ, ЦКнаградСкопјеиопштинските организации на Црвениот крст;
 • Печатењенапостер - 1300примероци (намакедонскииалбанскијазик);
 • Печатењенавредноснибонови – 33.000 примероциодпо20денари (намакедонскииалбанскијазик);
 • Подготовка на флаер во електронска верзија (на македонски и албански јазик).

-       Акција за обезбедување на донации во парични средства  преку:

сметкатанаФондотнасолидарностанаЦрвениоткрстнаРМ300000001327966Даноченброј: 4030984271620 АДКомерцијалнабанкаСкопје,

-          Донации од 100 денари со повик на мобилнитетелефонскиброеви:       070/075/077 143 – 400

-       Вотекотнакампањатаопштинските организации на Црвениот крст, можатдагиспроведатследнитеакциииактивности:

 

- Восоработкасо  образовно - воспитнитеинституции:

 • Акцијазаобезбедувањепомошвохранавоучилиштата, наменета за помош насемејстваво социјален ризик;
 • Акцијазаобезбедувањепарчинисредствапрекувредноснитебонови.

- Восоработкаиподдршкаод  компании, здруженија на граѓании  граѓани:

 • Акција за обезбедување на парични средства од корпоративен сектор. Флаерот на македонски и албански јазик во електорнска верзија кој ќе биде доставен до ООЦК и истиот треба да се испрати до компаниите во општините на нивни маил адреси (достапни од интеренет страните или пак да се користи досегашна е-маил евиденција). Флаерот во електорнска форма ќе биде доставен и до стопанските комори кои ќе го проследат до своите членки - компании за нивна вклученост и поддршка во кампањата;
 • Акцијазаобезбедувањенапомошвохрана - донацииодкомпаниитекоипроизведувааттаковвиднастоки;
 • Акцијазаобезбедувањепомошвохранавосоработкасоголемитемаркети;
 • Хуманитарнизабавиводискотеки, кафитерииидр.
  •  Поставување на штандови на кои ќе се постават промотивни  материјали, вредносни бонови за обезбедување донации.

     Намена на средствата

Средствата донирани во хуманитарните акции во кампањата наменети се за обезбедување на храна за помош на лица во социјален ризик.

Од средствата донирани во акцијата со компаниите, Црвениот крст на РМ ќе подготви  пакети со храна кои преку општинските организации на Црвен крст ќе бидат дистрибуирани до крајните корисници.